Konkurs Literacki

Konkurs Literacki na opowiadanie fantastyczne w konwencji „Twierdzy Toruń”.

Regulamin:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Celem konkursu jest wyłonienie utworu, który zostanie opublikowany w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010”.
 • Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gier i Fantastyki „Perła Imperium” oraz Fundacja Miasto Projekt.
 • Konkurs rozpoczyna się 16 lipca 2010 r. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 września 2010 r. (decyduje data wysłania maila). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25 września 2010 r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.copernicon.pl.
 • Nagrodą główną jest wydrukowanie zwycięskiego utworu w Informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010”, który będzie rozdawany wszystkim uczestnikom Festiwalu, darmowe wejście na festiwal oraz 10 Koperników (waluty festiwalowej wymienialnej na nagrody).
 • W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w walucie festiwalowej, przekazanie nagrody o równowartości 10 Koperników.
 • Fabryka Słów ufundowała dla zwycięzców konkursu osobne nagrody. Za I miejsce Pustynna Włócznia księga I, za II miejsce Paradoksy Młodszego Patriarchy oraz za miejsce III Krzyżacka Zawierucha.
 • Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy, oraz do przyznania specjalnych wyróżnień wśród nadesłanych prac, nagradzanych akredytacją na Copernicon 2010 i upominkami książkowymi.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 • W konkursie może brać udział każdy, z wyjątkiem osób należących do jury konkursu i organizatorów Coperniconu.
 • Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie o objętości do 5000 znaków (nie licząc spacji). Przekroczenie pięciu tysięcy znaków o więcej niż 10% spowoduje dyskwalifikację pracy.
 • Nadsyłane opowiadanie musi mieścić się w konwencji/tematyce Twierdzy Toruń (aczkolwiek traktujemy to luźniej jako temat Twierdzy w ogóle).
 • Nadsyłane opowiadanie musi zawierać elementy fantastyczne.
 • Nadsyłane opowiadanie musi być pracą własną.
 • Nadsyłane opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.
 • Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie opowiadania w formacie .rtf, .doc lub .odt w załączniku wiadomości e-mail na adres lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok wraz z imieniem, nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi autora (numer telefonu, adres).
 • Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny merytorycznej decyduje jury. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • Jedna osoba może wysłać tylko jedną pracę.
 • Dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom. Po rozwiązaniu konkursu zostaną skasowane.

WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 • Do wyłonienia zwycięzcy konkursu oraz specjalnych wyróżnień uprawnione jest trzyosobowe jury, powołane przez organizatorów Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010”.
 • Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę wartość artystyczną tekstu, oryginalność pomysłu i podejścia, ogólne wrażenie oraz poprawność gramatyczną i ortograficzną.
 • Jury po przeczytaniu wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu wyłania zwycięzcę i wyróżnionych podczas narady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010” oraz na stronie http://www.copernicon.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010” w przypadkach uzasadnionych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie http://www.copernicon.pl
 • W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres: lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok

Nagrody ufundowane przez Fabrykę Słów

Brett_PustynnaWlocznia_ks1.jpg paradoksy.jpg krzyzackaZawierucha.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License