Konkurs na plakat "Coperniconu 2010"

Konkurs na plakat "Coperniconu 2010"

Organizator Festiwalu Gier i Fantastyki "Copernicon 2010" wszem i wobec ogłasza konkurs na plakat Coperniconu 2010. Plakat będzie służył promocji Festiwalu Gier i Fantastyki "Copernicon 2010", który odbędzie w Toruniu w dniach 15 — 17 października.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Główną nagrodą jest: 100 złotych, publikacja zwycięskiego plakatu w informatorze festiwalowym, podwójna wejściówka na Copernicon 2010 oraz 20 Koperników (waluta festiwalowa). Ponadto nagrodami rzeczowymi i pojedynczymi wejściówkami na Festiwal zostaną wyróżnieni autorzy plakatów, które zajmą miejsca drugie i trzecie.
 • Na konkurs można nadesłać maksymalnie trzy różne projekty. Każdy z nadesłanych projektów może zostać przedstawiony w maksymalnie trzech różnych wariantach kolorystycznych. Projekty (A2, w formacie jpg. i w rozdzielczości 300 dpi) wraz z danymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania) prosimy przesyłać na adres: lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok.
 • Wyłoniony drogą niniejszego konkursu plakat staje się własnością organizatora konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać, zmieniać oraz odstępować na rzecz innych osób fizycznych i prawnych. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu do udostępnienia wyróżnionego projektu w formacie A2, w rozdzielczości 300 dpi, a także czcionek używanych w tym projekcie. Projekt musi posiadać otwarte ścieżki/warstwy, aby można było dokonywać w nim niezbędnych modyfikacji. Minimum stanowi oddzielenie grafiki głównej, tła i napisów. Dopuszczalne formaty plików to psd, xcf lub cdr.
 • Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator zastrzega sobie również prawo publikacji innych niż zwycięski projektów plakatów, w formie wystawy lub publikacji w Internecie.
 • Decyzja organizatora o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
 • Nadsyłając projekt, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
 • Projekty należy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od tej daty.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 • Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych twórców, studentów, uczniów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz osób amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną.
 • Plakat powinien zawierać następujące sformułowania: "Stowarzyszenie Gier i Fantastyki "Perła Imperium" oraz Prezydent Miasta Toruń Michał Zaleski zapraszają na Festiwal Gier i Fantastyki "Copernicon 2010", "Termin: 15 — 17 października”, "Miejsce: Zespół Szkół nr 10, Pl. Św. Katarzyny 9, Toruń", "www.copernicon.pl". Forma plakatu powinna odpowiadać konwencji imprezy - Twierdzy Toruń (lub nieco luźniej do twierdzy w ogóle), nawiązując do XIX/XX-wiecznego charakteru twierdz oraz Miasta Torunia. Musi też on posiadać blok wolnego miejsca (ok. 20-25 % całości) na loga sponsorów i patronów medialnych imprezy, najlepiej na dole plakatu, chyba że z kompozycji będzie wynikać co innego. Powinien również wykorzystywać oficjalne logo Copernicon 2010 (do pobrania tutaj) oraz logo Gminy Miejskiej Toruń (do pobrania tutaj), logo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (do pobrania tutaj) oraz logo ESK 2016 (do pobrania tutaj). Nadsyłana praca musi zawierać elementy fantastyczne.
 • Nadsyłana praca musi być pracą własną.
 • Nadsyłana praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.
 • Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanej pracy bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny merytorycznej decyduje jury. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • Dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom. Po rozwiązaniu konkursu zostaną skasowane.

WYŁANIANIE LAUREATA

 • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:
  • wartości projektowe: oddanie charakteru i konwencji imprezy, oryginalność;
  • wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania;
  • wartości użytkowe: funkcjonowanie w wersji kolorowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych prac w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010” oraz na stronie http://www.copernicon.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania uzasadnionych zmian w pracach przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie http://www.copernicon.pl
 • W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres: lp.nocinrepoc|tkatnok#lp.nocinrepoc|tkatnok

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License