Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na pracę plastyczną w temacie "Fabryka Słów w Twierdzy Toruń"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Gier i Fantastyki „Perła Imperium” i wydawnictwo Fabryka Słów

CELE KONKURSU:

 • Wyłonienie najlepszej pracy, która zostanie wyeksponowana podczas festiwalu „Copernicon 2010”
 • Promocja artystów, którzy nie zostali jeszcze poznani przez szerszą publiczność.
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

UCZESTNICY: W konkursie może brać udział każdy, z wyjątkiem osób należących do jury konkursu i organizatorów „Copernicon 2010”

TEMAT PRAC KONKURSOWYCH: "Fabryka Słów w Twierdzy Toruń"

FORMAT PRAC: Nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3

TECHNIKA WYKONANIA: Dowolna

TERMINY:

 • Otwarcie konkursu : 1 sierpnia 2010 r.
 • Termin nadsyłania prac: 30 września 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 • Zakończenie konkursu : 10 października 2010 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do prac należy dołączyć na osobnej kartce imię, nazwisko, wiek autora, adres e-mail oraz dopisek "Wyrażam zgodę na wyeksponowanie mojej pracy w ramach Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010”"
 • Jedna osoba może wysłać tylko jedną pracę.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Skopiowanie cudzej pracy automatycznie dyskwalifikuje uczestnika.
 • Prace należy nadsyłać na adres:
  • Konkurs plastyczny „Copernicon 2010”
  • Robert Czekański
  • ul. Przy Rynku Wełnianym 5/10
  • 87-100 Toruń

NAGRODY:

 • Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę , oraz przyzna I, II, III nagrodę i wyróżnienia.
 • Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w postaci:
  • wyeksponowania tej pracy jako zwycięskiej na festiwalu „Copernicon 2010”
  • opublikowania pracy na stronie festiwalu
  • opublikowania stronie internetowej wydawnictwa „Fabryka Słów”
  • otrzymania nagrody w postaci 15 Koperników (waluta festiwalowa)
 • Laureat II miejsca zostanie nagrodzony:
  • wyeksponowaniem pracy
  • otrzyma 10 Koperników
 • Laureat III miejsca zostanie nagrodzony:
  • wyeksponowaniem pracy
  • otrzyma 5 Koperników

PRAWA ORGANIZATORÓW:

 • Wszystkie zgłoszone prace na czas trwania Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2010 pozostaną do dyspozycji organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w ramach tego wydarzenia.
 • Dane osobowe będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom. Po rozwiązaniu konkursu zostaną skasowane.
 • Wszystkie nagrody powinny być odebrane w trakcie trwania Festiwalu.
 • W razie nieodebrania nagrody przez zwycięzcę organizator zastrzega sobie prawo zamiany waluty konkursowej na nagrodę rzeczową.
 • Sposób odbioru nagrody zostanie wtedy ustalony ze zwycięzcą drogą mailową.
 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu: Elżbieta Adamczyk; e-mail: lp.teno.atzcop|zczsulbycajurt#lp.teno.atzcop|zczsulbycajurt
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania drobnych zmian niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie Festiwalu.

Wszelkie pytania prosimy kierować poprzez zakładkę kontakt.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License