Regulamin Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2010”

§ 1. Regulamin

 1. Wejście na teren Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika Festiwalu od odpowiedzialności.
 2. Osoby nie przestrzegające przepisów niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Festiwalu decyzją organizatorów bez zwrotu kosztów akredytacji.
 3. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej interpretacji przepisów niniejszego regulaminu.

§ 2. Miejsce imprezy

 1. „Copernicon 2010” odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu przy Placu Św. Katarzyny 9 w terminie 15-17 października 2010 r.
 2. Na terenie, na którym odbywa się „Copernicon 2010” przebywać mogą jedynie organizatorzy, obsługa, służba ochrony, twórcy programu, goście oraz osoby, które opłaciły akredytację.
 3. Na terenie, na którym odbywa się „Copernicon 2010” przebywać można od piątku (15 października) od godziny 15.00 do niedzieli (17 października) do godziny 15.00. Obiekt jest dostępny dla uczestników Festiwalu także w godzinach nocnych zawierających się w powyższych granicach.
 4. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z organizatorami.
 5. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Festiwalu do godz. 24:00 danego dnia lub, w przypadku wejściówek niedzielnych, do zakończenia imprezy.
 6. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane decyzją organizatorów z terenu imprezy, bez zwrotu akredytacji.
 7. Palenie dozwolone jest jedynie poza terenem Zespołu Szkół nr 10.
 8. Na terenie, na którym odbywa się Festiwal, należy zachować porządek i czystość.
 9. Na teren Festiwalu zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni białej, bokenów itp. Przepis ten nie dotyczy służby ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy, jak również tzw. bezpiecznej broni LARPowej.
 10. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren Festiwalu może zostać sprawdzony przez służbę ochrony pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.
 11. Podczas trwania imprezy zabronione jest kierowanie jakiejkolwiek broni czy niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Festiwalu za wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 12. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz reklamy wszelkich przedsięwzięć i instytucji (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: sponsorów, przyjaciół i patronów medialnych „Coperniconu 2010”, konwentów oraz tych, którzy uzyskali zgodę na reklamę decyzją Koordynatora „Coperniconu 2010”.

§ 3. Uczestnicy Festiwalu

 1. Każdy uczestnik „Coperniconu 2010” zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora.
 2. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do punktu wydającego akredytacje. Koszt wydania nowego identyfikatora równa się kosztowi jednorazowej akredytacji.
 3. Osoby nie posiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu Festiwalu.
 4. Obowiązują następujące kolory identyfikatorów: czerwony – organizatorzy, granatowy – obsługa i służba ochrony, niebieski – goście i twórcy programu, zielony – media i sponsorzy, żółty – uczestnicy, czarno-biały – jednodniowy.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. (Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj - KLIK.)
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników Festiwalu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Akredytacja nie jest równoznaczna z ubezpieczeniem i nie pokrywa jego kosztów – każdy uczestnik winien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 8. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się na imprezie.
 9. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 10. Uczestnicy posiadający zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu, w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązani są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości zniżki.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i służby ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora „Coperniconu 2010”, którego decyzja jest ostateczna.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Nagrodami w konkursach są bony z walutą festiwalową, podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za nie wykorzystaną walutę festiwalową nie przewiduje się rekompensaty.
 2. Na terenie imprezy zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License